Obranné spreje - EQUALIZER 2 50ml

EQUALIZER 2 50ml


Cena s DPH: 190,- Kč

Cena: 157,02 Kč

ks
Prodej: od 18 let
Dostupnost: skladem
Číslo zboží: 1.50

Popis

Pepřový sebeobranný sprej.
Forma výstřiku: tekutá střela.

Obsahuje 10% OC (Oleoresin capsicum).
Rychlý a efektivný obranný účinek. Dočasné oslepení, dušnost, kašel, pálení pokožky. Snadná manipulace, bezpečnostní pojistka a jednoduché ovládání. Dosah do 2,5 až 3,5 m. Účinný proti agresivním zvířatům.

VAROVÁNÍ

H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
P501 Obsah/obal zneškodněte ve sběrném místě pro zvláštní nebo nebezpečné odpady.

 

Dotaz k produktu

Ochrana proti spamu při odesílání dotazu:

Následující pole a odesílací tlačítko prosím ignorujte.
PřihlášeníRegistrace
Ztráta hesla

Kontakt

Mapa

OHŇOSTROJE Krupička, s.r.o.
Ke Křížkám 166
Praha 10 - Dubeč
107 00

Tel.: +420 272 706 963
Fax: +420 272 706 966
E-mail:
info@ohnostroje.cz

IČ: 26454025
DIČ: CZ26454025

APEK
ACPF

Produkt byl přidán do košíku.

K objednávce

nahoru